Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

E-mail Εκτύπωση PDF

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

 

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

ΑΦΜ

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………, μαθητή/-τριας του ....... Τμήματος της …….  Τάξης Γυμνασίου, επιθυμώ να παρακολουθήσει κατά το σχολικό έτος 2020-2021 τα παρακάτω μαθήματα

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

……………

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

……………

3. Μαθηματικά

……………

4. Φυσική

……………

5. Χημεία

……………

6. Αγγλικά

…………..

που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-21» (MIS 5069863) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ημερομηνία:        …………………….

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

 

 

SafeLine.gr
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Συνδεση Συντάκτη